Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Den orörliga lågan
Tio års studier har de nu samlat i en liten, men ytterst komprimerad, volym med den brännande titeln Den orörliga lågan. I en stil som närmar... Les mer
Samhällsvetenskapernas föutsättningar
Det som först och främst och främst skiljer Gilje och Grimens framställning från andra liknande introduktionsböcker är att de använt sig av... Les mer
Svart hud - vita masker
Som få andra texter ger oss Fanons bok atmosfären och idéerna i befrielsens politiska kultur just före avkoloniseringen. Samtidigt hjälper den... Les mer
Sjukvårdens etiska grunder
Detta är en ovanlig och mycket personlig bok om medicinsk etik. Författaren, som är både läkare och filosof, för långa resonemang om... Les mer
Nya ekologiska ordningen
I Den nya ekologiska ordningen granskar han den typ av frågor som Peter Singer blivit känd för - skall djur ha samma rättigheter som människor?... Les mer
Utöver tolkningen
Vattimo hävdar att det inte finns någon neutral sanning, bara sanningar i relation till personer och tidpunkter. Hermeneutiken har enligt honom ett... Les mer
Europa: idé, identitet, verklighet
Europeiska unionens ansträngningar att skapa en egen kulturell identitet, finner Gerard Delanty patetiska. Vad består de av? Jo,... Les mer
Martin Heidegger
Mitt råd till studenter och forskare inom human- och samhällsvetenskaperna är att omedelbart införskaffa denna lilla bok av Steiner. Det som... Les mer
Diskurs, rätt & demokrati
Vilken kraft har moraliska normer i dagens samhälle? Habermas är den kanske mest betydande samtida filosof som försvarar det moderna humanistiska... Les mer
Upplysningen: en introduktion
Upplysningen på 1700-talet är en av de mest spännande och viktiga strömmarna i europeisk kultur. I kamp mot tyranni, okunnighet och vidskepelse... Les mer
Freud och hans kritiker
Robinson utsätter dessa kritiker för ett korsförhör. Han går noggrant och systematiskt till väga. Under undersökningens gång visar sig deras... Les mer
Sanning och metod (i urval)
... hermeneutiken blir i Gadamers händer till en allmän kulturfilosofi och en reflexion över människans villkor. Avsnitt av detta arbete har... Les mer
Grundläggning av sedernas metafysik
Immanuel Kant var en av de första tänkarna som förkunnade människovärdets totala oberoende av ras, nationalitet eller samhällsställning. I... Les mer
Skärvor och fragment
Baumans postmodernitet har inget att göra med estetisk diskussion. Det är i första hand ett sociologiskt, moraliskt och politiskfilosofiskt... Les mer
Renässansen: en introduktion
I sin Renässansen: en introduktion gör Peter Burke upp med denna mäktiga myt. Burckhardts misstag var att han alltför okritiskt tog fasta på den... Les mer
Framsteg, myt, rationalitet
"Uppfattningen om människan som oinskränkt härskare över naturen har blivit en förbannelse, som vilar över vår livsform", skriver... Les mer
Relativitetsteori
Relativitetsteorin uttrycks matematiskt, och jag förmodar man måste vara matematiker för att förstå den fullt ut. Ändå tror jag att Einsteins... Les mer
Det dialogiska ordet
Inget budskap kunde ligga mera fel i tiden, verka mer inopportunt än denna dröm om "en ansvarig delaktighet". Det är också detta som... Les mer
Mellan konst och vetande
I en aktuell antologi, Mellan konst och vetande, har filosofen Bengt Molander samlat några uppsatser som problematiserar dualismen mellan konst och... Les mer
Sociala representationer
Teorin om sociala representationer är en Durkheim-influerad socialpsykologisk idéinriktning som formulerades för mer än trettio år sedan i... Les mer
Postmodern etik
Det verkliga ämnet för denna undersökning är det postmoderna perspektivet självt. Bokens huvudpåstående är att vår moderna tid har nått ett... Les mer
Salg!
Att uppfinna det politiska
I Att uppfinna det politiska utvecklar Beck tankar från sin banbrytande studie Risksamhället och ställer frågan om politikens möjligheter under... Les mer
200,-
Det självkonstruerade fängelset
Med utgångspunkt i en sociologisk tolkning av Sartres existentialistiska filosofi i Varat och Intet och med hjälp av en enkel semiotisk... Les mer