10TAL 20/2015 LYRIKEN I MUSIKEN

Stort sam­tal mel­lan John Swedenmark och El Perro del Mar, Silvana Imam, Erik Lundin, Annika Norlin, Skator och Jenny Wilson. ”Det är inte skriv­tec­ken det där som kom­mer ut i hög­ta­larna. Det är byg­gen av talat språk”.

10TAL vill med sitt nya num­mer om lyri­ken i musi­ken upp­märk­samma värl­dens mest spridda konst­form. Ord ström­mar in i våra öron genom hög­ta­lare på varje plats och är inte säl­lan poesi.Och den som kanske påver­kar oss alla allra mest. Texterna i pop­mu­sik och visor är med och for­mar våra liv och samhällen.

»I ›IMAM‹ är det jagets mång­fald som bril­je­rar och för­kla­rar upp­ror, inte jagets gran­di­osa nar­cis­sism. En rele­vant jäm­fö­relse är fak­tiskt hur Edith Södergrans röst för­änd­ra­des när hon gick från lidande sub­jekt, smär­tokvinna, till en pro­fet och prä­stinna som är med om att skapa framtiden.«

Det skri­ver språk­ve­ta­ren och lit­te­ra­turkri­ti­kern John Swedenmark i sin essä »Språket i musi­ken«. 10TAL bad honom att när­mare under­söka för­hål­lan­det mel­lan musik och poesi genom inter­vjuer med sex av Sveriges främsta sång– och text­ma­kare – Silvana Imam, El Perro del Mar, Erik Lundin, Annika Norlin, Skator och Jenny Wilson. Vi sam­lade dem en dag i bör­jan av maj hos foto­gra­fen Ulla Montan som por­trät­te­rade dem till omsla­get och arti­keln. I vårt nya num­mer kan du läsa om musi­kens skulp­tu­rer av ord, hip­ho­pens bety­delse för lit­te­ra­tu­rens för­ny­else och den sam­ti­diga när­he­ten och distan­sen mel­lan poe­sin och musiken.

I num­ret pub­li­ce­rar vi också en unik text – ett utdrag spe­ci­ellt sam­man­ställt för 10TAL – ur poe­ten och kri­ti­kern Aase Bergs första roman. Arbetsnamnet är Kvinnofällan som här fått titeln »Haggan har ordet«. Vi möter en choc­ke­rande rasande språ­ke­nergi rik­tad mot berät­tar­ja­gets upp­le­velse av man­liga bete­en­den och pri­vi­le­gier att dra sig undan ansvar i nära rela­tio­ner. »Jag kom­mer att hagga rakt ige­nom denna bok och för­res­ten genom res­ten av livet också.«

I vår fasta debu­tantav­del­ning pre­sen­te­rar vi två myc­ket starka nya för­fat­tare, Moa Franzén med en del av det pågående arbe­tet Timmer och Arazo Arif med »Mörkret inuti och fuk­ten«. De står till­sam­mans med den väle­ta­ble­rade poe­ten och pro­sa­is­ten Kjell Espmark för num­rets sam­lade pap­perspo­esi och bil­dar en skarp palett av tre distinkta poe­tiska uttryck 2015.

»Hur brett ska vi le? Hur ödmjuka ska vi vara? Hur myc­ket ska vi skoja? Tro mig, jag har pro­vat att le, med toppre­sur­ser, det fun­kar inte.« – SVT:s Babels förre pro­gram­le­dare, för­fat­ta­ren Daniel Sjölin, tar bla­det från mun­nen angå­ende bransch­fix­e­ring­e­nen i kul­tur­me­di­erna i min arti­kel »För en vita­lare lit­te­ra­tur­be­vak­ning«. Han har trött­nat på eli­tis­men och själv­upp­ta­gen­he­ten och menar att debat­ten om lit­te­ra­tu­rens plats i offent­lig­he­ten är oan­sva­rig så länge den inte hand­lar om att slipa lit­te­ra­tu­rens knep för att nå ut till nya läsare.

  Madeleine Grive (red.): 10TAL 20/2015 LYRIKEN I MUSIKEN
 • Forlag: 10TAL
 • Utgivelsesår: 2015
 • Tidsskrift: 10TAL
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 79
 • ISBN: 7388598612007
 • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: