10TAL #23/24: Poesins plats

Den nya poe­si­vå­gen som har träf­fat Sverige är inten­siv, vaken, rolig och poli­tisk. »Det finns ett enga­ge­mang och ett själv­för­tro­ende jag inte sett maken till på länge«, skri­ver 10TALs chefre­dak­tör Madeleine Grive i sin inled­ning till dub­bel­num­ret. »Man kan tvek­löst tala om en ny svensk poe­si­våg. Det har kom­mit fram flera intres­santa och egen­sin­niga för­fat­tar­rös­ter. Flera av dem åter­finns i num­ret med dik­ter och i samtal.«

Bland de med­ver­kande nya poe­terna finns Anna Axfors, Elis Burrau, Hanna Rajs Lundström och Felicia Mulinari, artis­terna Cherrie, Erik Lundin, Silvana Imam med flera. Den nyvunna poe­tiska ener­gin syresät­ter hela lit­te­ra­tu­ren – kri­ti­kern Victor Malm beskri­ver det sam­tida poe­tiska läget – och till­sam­mans med eta­ble­rade poe­ter som Lars Gustafsson, Eva Runefelt och Eva Ström ska­par Poesins plats en öppen litteraturfest.

Vi pub­li­ce­rar en stor essä om Lars Gustafsson och fri­he­ten av för­fat­ta­ren Agneta Pleijel. Vi blic­kar också utan­för Sveriges grän­ser och pre­sen­te­rar tre poe­ter i över­sätt­ning: den jamai­canske Kei Miller, danska Signe Gjessing och den ame­ri­kanske Tao Lin med nya och spe­ci­al­skrivna dik­ter till num­ret. Den syd­ko­re­anska femi­nis­tiska före­gångs­po­e­ten Kim Hyesoon berät­tar histo­riskt om de kvinn­liga poe­ter­nas kamp för en egen språk­värld i hem­lan­det och om den nuva­rande situ­a­tio­nen. Den tyske poe­ten, kri­ti­kern och redak­tö­ren Hans Magnus Enzensberger bidrar med en ord­boksar­ti­kel om den »fruk­tans­värda« text­ty­pen »Dikt, s«. Numret avslu­tas med en tvä­ri­ro­nisk skål av den tyske expres­sio­nis­ten Gottfried Benn.

Dessutom ett tack­tal av Bruno K. Öijer, som mani­fe­ste­rar poesins bety­delse, och ett nytt konst­verk av Maya Eizin Öijer. Konst av Beatrice Orlandi och Malin Gabriella Nordin med flera. Introduktion av det nya ira­kiska poe­si­kol­lek­ti­vet »Kulturens milis« av poe­ten Jasim Mohamed. Kortessäer om plat­sens poesi, Läsplatser, av den danske poe­ten Martin Glaz Serup och en ordi­na­tion av poe­ten Jonas Gren om mera Harry Martinson-läsning. Debutant är Johanna Frid med svensk-danska dikter.

Välkomna till en fest på 120 sidor!

Alla med­ver­kande: Shiriihan Abdulle (Cherrie), Clemens Altgård, Hanna Alvage, Arazo Arif, Anna Axfors, Gottfried Benn, Aase Berg, Elis Burrau, Stewe Claeson, Hans Magnus Enzensberger, Johanna Frid, Signe Gjessing, Martin Glaz Serup, Jonas Gren, Madeleine Grive, Benjamin Gustafsson, Lars Gustafsson, Kim Hyesoon, Silvana Imam, Ann Jäderlund, Kadhem Khanjar, Leslie K. Tay, Ludvig Köhler, Fi Jae Lee, Tao Lin, Charles Ludvig, Ibrahima Erik Lundin Banda, Victor Malm, Kei Miller, Jasim Mohamed, Felicia Mulinari, Lukas Möllersten, Malin Gabriella Nordin, Beatrice Orlandi, Hanna Rajs Lundström, Annika Ruth Persson, Agneta Pleijel, Jonas Rasmussen, Patricia Reyes, Eva Runefelt, Henry Song, Eva Ström, Adam Taal (Adam Tensta), Michel Yao (Michel Dida), Maya Eizin Öijer, Bruno K. Öijer och Helena Österlund

  Madeleine Grive (red.): 10TAL #23/24: Poesins plats
 • Forlag: 10TAL
 • Utgivelsesår: 2016
 • Tidsskrift: 10TAL
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 120
 • ISBN:
 • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: