Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915

”Vort Arbejde maa vi til enhver Tid tage op, som Spørgsmaalene stille sig for os; vi maa blot ikke glemme, at Spørgsmaal saavel som Svar kan antage forskellig Karakter til forskellige Tider.” (Harald Høffding) Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi är beteckningen på en övergripande förändringsprocess som utspelar sig inom filosofiämnet vid samtliga universitet i de nordiska länderna. Denna tar sin början på 1860-talet och fullbordas, i de flesta fall, först en bit in på 1900-talet. Den består väsentligen i att idealistiska systemfilosofier av den typ som hegelianismen och boströmianismen representerar utmanas av nyare riktningar som positivism, värdeidealism och livsfilosofi. Genombrottet kan sägas vara ett fullbordat faktum när lärostolarna i filosofiämnet erövrats av företrädare för de sistnämnda riktningarna. Om denna mångfacetterade förändringsprocess handlar Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915. Arbetet är ett exempel på en sociologiskt och idéhistoriskt orienterad typ av filosofihistorieskrivning.

Carl-Göran Heidegren är docent i sociologi och fil dok i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Lunds universitet. Hans senast publicerade bok är Antropologi, samhällsteori och politik. Radikalkonservatism och kritisk teori (Daidalos, 2002).

 

Nøkkelord: Filosofi