Modrande & praxis. En feministfilosofisk undersökning

Boken är en kraftfull vidräkning med den traditionella etik som i upplysningens anda identifierar moral med rationalitet i ingenjörsmening, med relationer mellan typiska vuxna på likställd nivå som fattar genomtänkta beslut utifrån klart uppställda alternativ. I likhet med många andra samtida nyaristoteliker betonar Holm i stället svårigheten att tillämpa de abstrakta modellerna på faktiska situationer. Hon påpekar att flera viktiga relationer i livet råder mellan ojämlika varelser...

– Maria Carlshamre, Dagens Nyheter