Rättigheternas epok

I Rättigheternas epok har Norberto Bobbio samlat sina viktigaste texter om de mänskliga rättigheterna, som han behandlar från såväl historisk och filosofisk som från praktisk synpunkt. Han tecknar de mänskliga rättigheternas historia, från deras upprinnelse i naturrättstänkandet och i 1700-talets rättighetsdeklarationer till FN:s förklaring från 1948 och de olika efterföljande deklarationerna och konventionerna. Han diskuterar de mänskliga rättigheternas status och grundvalar – vad slags rättigheter är de mänskliga rättigheterna och hur kan de berättigas som universella rättigheter – och undersöker förhållandet mellan de olika typerna av rättigheter, särskilt mellan de grundläggande frihets-rättigheterna och de sociala rättigheterna. Med utgångspunkt i Kants kosmopolitiska vision tolkar Bobbio de mänskliga rättigheterna som ett tecken på historiskt framåtskridande och riktar uppmärksam-heten mot det praktiska problemet hur dessa rättig-heter kan förverkligas och skyddas i en global skala. Norberto Bobbio, född 1909, är professor emeritus i politisk filosofi och rättsteori vid universitetet i Turin.