Sensibilitet och refektion: Filosofi och vetenskapsteori för vårdprofessioner

I denna bok diskuterar Per Nortvedt och Harald Grimen filosofiska och vetenskapsteoretiska frågor som på olika sätt angår vårdprofessionernas grunder. Titeln Sensibilitet och reflektion anspelar på det för dessa professioner grundläggande spän-nings-förhållandet mellan närhet och distans: mellan den förståelse av enskilda patienters situation som man vinner genom empati och känslighet för intryck och den förståelse som är baserad på vetenskaplig kunskap och analys. Försöket att klargöra detta förhållande löper som en röd tråd genom boken. Den analyserar det för vårdprofessionerna centrala problemkomplexet förtroende, sårbarhet och makt och diskuterar olika människomodellers betydelse för hälso- och sjukvårdens utformning. Frågan om förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap får en ingående behandling, liksom de vetenskapsteoretiska diskussionerna om realism och konstruktivism och om holism och reduktionism. Avslutningsvis behandlas vetenskapens och forskningens roll för vårdprofessionernas praxis.

Sensibilitet och reflektion är ett resultat av ett samarbete mellan en filosof och en omvårdnadsforskare. Harald Grimen är filosofiprofessor vid Høgskolen i Oslo och Universitetet i Oslo och har vetenskapsteori och politisk filosofi som sina specialområden, medan Per Nortvedt har bakgrund som sjuksköterska och är numera professor vid sektionen för medicinsk etik, Universitetet i Oslo.