Upplysningens dialektik

Det är en lysande, egensinnig, provokativ och förbluffande skrift, författad under 1900-talets allra mörkaste, mest förtvivlade skede.

– Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden

De för en filosof kanske intressantaste inläggen i diskussionen om rationalitetens roll i industrisamhället har gjorts av den s k Frankfurtskolan. ... En orsak till att frågan om rationaliteten tidigt blev föremål för kritisk betraktelse just inom denna skolbildning har att göra dels med den besvikelse, som utvecklingen i Sovjet snart blev för den revolutionära socialismens teoretiker, dels med det antirationella mottryck, som utgick från de reaktionära rörelserna i Europa och som Frankfurtskolan och dess enskilda medlemmar snart skulle få en handgriplig känning av. I de central-europeiska intellektuellas diaspora tillkom sedan Adornos och Horkheimers berömda Dialektik der Aufklärung eller Upplysningens dialektik. Den är den ursprungliga Frankfurtskolans viktigaste inlägg i debatten om det rationaliserade och teknifierade industrisamhället.

– Georg Henrik von Wright, Vetenskapen och förnuftet

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie