Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Kroppens fenomenologi
Maurice Merleau-Ponty är 37 år gammal när han 1945 lägger fram sin avhandling Phénoménologie de la perception. Genom Sartre, som var en... Les mer
Att bli respektabel
Respektabilitet är ett av de mest genomgripande tecknen på klasstillhörighet. Respektabiliteten präglar vårt sätt att tala, vem vi talar med,... Les mer
Filosofi
I början av trettiotalet höll Ludwig Wittgenstein en föreläsningsserie under rubriken Filosofi i Cambridge. Under samma period gjorde han... Les mer
Identitetens makt
Identitetens makt beskriver hur vår värld och våra liv i dag formas av två motstridiga tendenser: globalisering och identitet. Den... Les mer
Millenniets slut
Den avslutande volymen i Manuel Castells trilogi Informationsåldern ägnas de processer av global social förändring som satts igång genom... Les mer
På spanning efter politiken
Vi lever i en värld som inte längre ifrågasätter sig själv. En värld som lever från dag till dag, försöker hantera de kriser som uppstår... Les mer
Nya och gamla krig
I vår globala tidsålder har krig – det vill säga krig mellan stater i syfte att utöva maximalt våld – blivit en anakronism. I dess ställe... Les mer
Filosofi: en introduktion
Hur kan vi över huvud taget veta någonting om någonting? Denna skepticismens utmaning, som löper genom hela det filosofiska tänkandets historia,... Les mer
Knittlar
Knittlar är Staffan Söderbloms sjunde diktbok sedan 1977 – och hans hittills mest omfattande. Med Knittlar fortsätter han på den väg mot... Les mer
Den mörka kontinenten
Är det omöjligt för européer från skilda kulturer att leva tillsammans i demokratiska stater? Sedan de mångkulturella imperierna – det... Les mer
Det kultiverade lidandet
Smärta är en naturlig del av livet. Men hälso-profeter och vårdindustri hyllar ett orealistiskt sundhetsideal, menar Karin Sveen i denna bok.... Les mer
Postmodernitetens ursprung
Postmodernitetens ursprung är en lika bitande skarp som perspektivrik redogörelse för hur begreppet postmodernitet uppkommer, sprids och... Les mer
Arbete i egen regi
Arbete i egen regi handlar om alternativa vägar till arbete och sysselsättning. Boken har inspirerats av den aktuella diskussionen om den sociala... Les mer
Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten
Författaren och hjälten skrevs åren efter den ryska revolutionen, men kom att publiceras först efter författarens död. Detta tidiga verk av... Les mer
Ludwig Wittgenstein: geniets plikt
... utan tvivel den mest väldokumenterade och allsidiga framställningen vi har av filosofens liv och verk... Det är en utmärkt sak att vi nu har... Les mer
Karl Marx: en introduktion
För dem som får kvävningskänslor i dagens marknadskultur öppnar varje avvikande röst en glipa mot friska luften. Den lilla introduktion till... Les mer
Det mångkulturella samhället och erkännandets politik
Människor har inte bara behov av erkännande, uteblivet erkännande upplevs ofta som misskännande. I bakvattnet av det följer nedvärdering,... Les mer
Konstruktionen av den sociala verkligheten
John Searle, en av samtidens mest betydelsefulla språkfilosofer, undersöker i Konstruktionen av den sociala verkligheten vad vår värld egentligen... Les mer
Natur och samhälle
Natur och samhälle - om det praktiska förnuftets evolution är en kritisk undersökning av förhållandet mellan samhälle och natur. Klaus Eder... Les mer
Freuds psykoanalys. Bd 1. Utgångspunkter
Per Magnus Johanssons Freuds Psykoanalys är en mångfacetterad idéhistorisk introduktion till hur psykoanalysen nådde en svensk publik. Det... Les mer
Freuds psykoanalys. Bd 2. Arvtagare i Sverige
Per Magnus Johanssons Freuds Psykoanalys är en mångfacetterad idéhistorisk introduktion till hur psykoanalysen nådde en svensk publik. Det... Les mer
Den andres enspråkighet eller den ursprunliga protesen
Det är utifrån det dubbla, till synes antinomiska påståendet man talar ju bara ett enda språk och man talar aldrig ett enda språk som Jacques... Les mer
Praktiskt förnuft
Pierre Bourdieu har i denna bok samlat ett antal föreläsningar som genom konkreta exempel redogör för grundtankarna och de centrala begreppen i... Les mer
Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken
I Modernitet och självidentitet diskuterar Anthony Giddens, en av samtidens främsta samhällsteoretiker, förhållandet mellan moderniteten och det... Les mer