Foucaults begreper

Michel Foucault er en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag, kjent for begreper som diskurs, makt og biopolitikk. Boken gir en grundig presentasjon av en rekke av hans mest sentrale begreper.  Hvert kapittel kan leses som en enkeltstående artikkel og gir innblikk i Foucaults begrepslige strategier: Hvordan han utviklet begrepene sine, hvilke problemer de tjente til å belyse, og hvordan de fortløpende ble revidert og refunksjonalisert. Samlet gir boken en bred presentasjon av forfatterskapet.

Knut Ove Eliassen er professor ved Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap ved Universitetet i Trondheim. Eliassen ble utdannet Cand. mag. (Universitetet i Trondheim 1984), Maîtrise de philosophie, Université de Paris I, Sorbonne (1986), Cand.philol. (Universitetet i Oslo 1987) og Dr.philos. Universitetet i Trondheim, AVH 1994. Han har stått bak en rekke oversettelser og utgivelser av fagbøker.