Bøker fra Zeth Forlag

Kun lagervarer
Om menneska
Menneska har sitt det omkring på ein pitte pitte pitte liten blå prikk, som eigentleg er ei blå kule. Det er ganske mange menneske på denne pitte... Les mer
Og steinen og treet og
Dette er ei samling med nye, korte tekstar. Boka er den fjerde samlinga med tekstar med liknande tittel. Og fjellet og frøet og(2017), Og steinen og... Les mer
Om tid
Denne boka fortsett der boka. ”Om det innarste” slutta. Om tid ser på dei tre tidene, fortid, notid og framtid. Den viser kvar tidene er i høve... Les mer
Om tankar
Dette merkelege som me kallar tankar, korleis ser dei ut? Korleis utviklar dei seg? Korleis kommuniserer dei? Kva forhold har tankane til det... Les mer
Andre øvingar
Oppfølgar til Øvingar som kom ut i 1994. Forma er den same, men dei nye tekstane er påverka av nyare... Les mer
Øvingar
Handbok i øvingar som få eller ingen har øvd seg på tidlegare. Formatet er lite, slik at ein kan ta boka med seg overalt og øve seg når ein... Les mer
Om det innarste
Det viser seg at i alt er det tre rom og to rørsler. Dei to rørslene er det innover og det utover. Dei tre romma er ein, det omkring ein og det... Les mer
Om Det utan meining
Om Det utan meining er ikkje det same som det meiningslause. Det meiningslause har ein særs negativ klangbotn, då det inneheld så lite god... Les mer
Om pust
Undersøkingar av pust. Kva er det eigentleg som går føre seg når ein pustar inn og når ein pustar ut? Kva endringar finn stad i ein og det... Les mer
Andre andre øvingar
Dette er den tredje boka med øvingar. Det to andre bøkene kom ut i 1994 og 2001. Forma er den same, men innhaldet annleis. På same vis som tonen i... Les mer
Ete
Den 7. juli 2012 åt 29 personar originalteikningar av ulike ville dyr. Dei som åt, valde ut kvar sine dyr teikna av Kurt Johannessen. Teikningane... Les mer
The Speech
The Speech er ei bildebok. Noko organisk endrar seg og veks gjennom boka. The Speech is a picture book. Something organic changes and grows... Les mer
Andre andre øvingar
Dette er den tredje boka med øvingar. Det to andre bøkene kom ut i 1994 og 2001. Forma er den same, men innhaldet annleis. På same vis som tonen i... Les mer
Det blåe
Ei samling av 56 korte historier. Historiene heng saman i ei lenke. Det siste ordet i ein historie er det same som det fyrste i den neste historia.... Les mer
Og steinen og fjellet og
Ei samling av 67 svært korte historier. Dei fleste er på berre ein setning. Mange handlar om steinar og fjell. Nokre av historiene heng i hop på... Les mer
Om alt
Boka har litt same form som Alt og ingenting frå 2004. Her legg ein ingenting til sides ei lita stund, for å gå grundigare inn i alt, eller... Les mer
Og o
Ei surrealistisk forteljing om to grøne eple som trillar ut av auga på nokon. Ein lang setning som går gjennom heile boka, der kvar side byrjar... Les mer
Det
Ein samling med enkle setningar der alle byrjar med Det. Det som før var ... er no ... Slik er alle setningane. Den eine sluttar slik den neste... Les mer
Den andre hendinga
Boka tek før seg førebuingane til eit kaffiselskap. Nokon har handla inn sukker. Ulike aktørar skal plasserast på bordet. Gullerotkaka skal ut av... Les mer
Utvalde
Kronologisk presentasjon av utvalte tekstar frå 25 bøker. Bøkene er frå perioden 1985-2009, 25 år. Mange av tekstane har her ein annan visuell... Les mer
Selected
A chronological presentation of selected texts from 25 books. The chosen books are also from a 25 year period, 1985-2009. Many of the texts here have... Les mer
Touching the Universe
Ei samling med armer som strekker seg. Kvart oppslag har to hender som strekker seg mot einannan. Alle sidene har himmelblå... Les mer
Dei andre situasjonane
Ein ny samling med 101 tekster. Tekstane har fellestrekk med tekstane i "Situasjonane". Korte historier med ei lengd heilt ned til ein... Les mer
The Other Situations
A new collection of 101 texts. The texts have a similarity to the texts in “The Situations”. Short stories with a length of just one sentence. In... Les mer