Begreppet Arbete

Den moderna arbetslivsforskningen har länge stått inför ett besvärande problem: det finns ingen definition av dess mest centrala begrepp, ”arbete”. I denna bok analyserar Jan CH Karlsson arbetsbegreppets användning inom samhällsvetenskapen och klargör en rad avgörande motsättningar. Som förslag till lösning förordar han ett ontologiskt arbetsbegrepp: människans görande i nödvändighetens sfär. På denna grundval byggar han upp ett system av begrepp som baseras på arbetets sociala relationer. Författaren prövar även fruktbarheten av sitt angreppssätt på historiska arbetsformer: från slaveri och livegenskap fram till det moderna lönearbetet.