Bildning, utbildning, journalistik

När Utbildningsradion bildades och expanderade byggde verksamheten på såväl folkbildnings- och utbildningstraditioner som ett journalistiskt arv. Utbildningsprogram i radio och tv formas ständigt av vitt skilda betingelser, bland annat ideologisk bas, positionering i förhållande till diskussionen om bildning och utbildning, trender och tendenser i det nationella kulturella identitetsbygget och hur medarbetarna ser på sin roll i samhället. Artiklarna i den här antologin belyser diskussionen om bildning och utbildning, utbildningsprogram om industrisamhällets kulturarv, samt Utbildningsradions rekrytering av medarbetare och kan förhoppningsvis väcka en diskussion om programverksamhetens identiteter. Forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering handlar om välfärdssamhällets förändring och kulturella innebörder under 1900-talet. Forskningens övergripande mål är att teckna sambanden mellan utbildningsprogrammen och förändringen av välfärds- och utbildningspolitiken, och det historiska perspektivet står i centrum.