Bildningsarbetarinternationalen i Sverige

Vilken tradition har en radikal rörelse bland lärare i Sverige? Gjordes det också i Sverige försök att organisera folkskollärare ”på klasskampens grund” under den period av sociala omvälvningar som följde efter ryska rovolutionen och första världskrigets slut? I denna bok skildras en radikal tradition inom svenskt skolväsen som tidigare föga uppmärksammats. utgångspunkten är försöken efter första världskriget att på internationell bas organisera socialistiskt sinnade lärare. Den s k Bildningsarbetarinternationalen, som grundades 1922 i Paris, ville vara ett forum för lärare som knutna till arbetarrörelsen försökte förändra främst folkskolans ställning och uppgifter i samhället. Vilka möjligheter finns det i ett kapitalistiskt samhälle att omvandla skolan? Vilka uppgifter har ”en revolutionär lärare” i det kapitalistiska samhället? Tyngdpunkten i framställningen är en ingående skildring av främst ett antal kommunistiska folkskollärares försök att i Sverig samla radikala lärare. Mot denna bakgrund redovisas också några av de konfliketr som kännetecknade svensk skol-- och samhällsutveckling under 1920- och 1930-talen. kampen mellan höger- och vänsterkrafter i samhället speglades också på skolans område och i olika attacker på bland annat de kommunistiska lärarna. Kunde en kommunist tillåtas som lärare i den svenska folkskolan? Författaren diskuterar slutligen gårdagens frågeställningar i förhållande till dagens diskussion om progressiva lärares möjligheter att påverka och förändra skolan.