Boström och kaminen

Göran Djurfeldts nya bok är en kortfattad och fängslande introduktion till vetenskapsteoretiskt tänkande. Hans utgångspunkt är de ontologiska realismen som hävdar att den materiella och mänskliga världen existerar och har bestämda egenskaper oberoende av vår uppfattning om den. Utifrån detta argumenterar han för en realistisk vetenskapsteori och är kritisk både mot positivismen i dess grova såväl som mer sofistikerade varianter och mot relativismen hos filosofer som Kuhn, Feyerabend, Rorty m fl. Boken har vuxit fram i författarens verksamhet som lärare/handledare och forskare vid Sociologiska institutionen i Lund. Framställningen är klargörande och lättläst med konkreta exempel hämtade ur författarens egen forskning.