Det familjära klassamhället

Ett tidigare enhetligt familjemönster har under de senaste årtiondena luckrats upp. 1980 befann sig nästan var tredje parfamilj i en blandklassposition, där en av makarna tillhörde arbetarklassen och den andra medelklassen. Den här boken handlar om sådana familjer. En central slutsats i boken är att blandklassfamiljer inte låter sig reduceras till vare sig typiska arbetarklassfamiljer, mellanskiktsfamiljer eller företagarfamiljer. Det gäller både klassidentitet, partipreferenser och klasstypiska umgängesförhållanden. Med ökande andel blandklassfamiljer talar mycket för att klassamhället blir mer familjärt och mindre polariserat.