Droger och disciplin

Hilte skildrar narkomanvården i Malmö efter en omorganisation i början av 1980-talet då en ny vårdform infördes. Denna skulle återföra narkomanerna till ett ”normalt liv” genom att skapa ett kollektivt medvetande och premiera självdisciplin och skötsamhet. Författaren granskar föreställningarna bakom denna nya vårdform. Han tar också upp narkotikabrukets utveckling i Sverige och de sociala innebörder bruket haft för ett fyrtiotal vårdinskrivna narkomaner.