Samhälle under belägring

Att översätta personliga bekymmer till allmänna problem, och omvänt – så lyder C. Wright Mills berömda karakterisering av den "sociologiska fantasin". Denna fantasi, kombinerad med ett starkt moraliskt engagemang, utmärker Zygmunt Baumans författarskap. Genom en lång rad böcker har han vunnit erkännande som en av dagens främsta samtidsanalytiker. I denna essäsamling beskriver Bauman hur "samhället", det nationalstatligt avgränsade rum som kännetecknade den »fasta moderniteten», befinner sig under press från två håll i våra dagars "flytande modernitet": å ena sidan från de "yttre" globaliserande krafterna och å andra sidan från de "inre" individualiserande krafterna. Bauman försöker- visa hur globala omständigheter och personliga liv hänger samman – och som en röd tråd genom boken löper en kosmopolitisk vision, en vision om "en medborgerlig förening av den mänskliga arten", som Kant sade.

Zygmunt Bauman är född 1925 i Poznan. Som dissident lämnade han Polen 1968 och var 1972–1990 professor i sociologi i Leeds. Hans bok Modernity and the Holocaust (1989, på svenska Auschwitz och det moderna samhället, 1991) fick stor uppmärksamhet och prisbelönades. Denna och en rad av hans senare böcker finns utgivna på Daidalos.

 

Nøkkelord: Sosiologi