Anti-Ødipus: Kapitalisme og schizofreni

Denne eiendommelige, 500-siders lange blanding av filosofisk avhandling og pamflett stilte på en uærbødig og provoserende måte spørsmål ved svært mange ting som den intellektuelle "avantgarde" på den tiden tok for gitt om psykoanalyse, politikk og samfunnsteori.

I løpet av kort tid hadde boken solgt i over ett hundre tusen eksemplarer. Det skulle imidlertid vise seg ikke å være noe typisk intellektuelt motefenomen, for de perspektivene som her for første gang fikk et stort publikum, skulle komme til å bli videreutviklet og utdypet av de to forfattere i en rekke bøker i de etterfølgende år. I de siste årene har interessen for Deleuze og Guattaris tekster bare vist seg å tilta.

Det er et stort antall engasjementer og faglige orienteringer som krysses og "flyter sammen" i Anti-Ødipus: psykoanalyse og institusjonsanalyse, revolusjonær politikk og samfunnsteori, litteratur, filosofi og subjektteori, og sist, men ikke minst diskusjonen rundt det strukturalistiske eller semiologiske tegnbegrepet.

Anti-Ødipus innfører revolusjonær anti-autoritær politikk i psykoanalysen, og psykoanalytisk tenkning i den revolusjonære politikken. Dette må nødvendigvis føre til endringer både i psykoanalyse og i revolusjonær politikk. Deleuze og Guattari legger avgjørende vekt på at psykoanalysen må befris fra sin fiksering på kjernefamilien og dens orden av ideologiske "bilder" med utgangspunkt i ødipuskomplekset, og må åpnes mot det omgivende sosiale og politiske feltet.

Den revolusjonære politikken må på sin side erkjenne at alt ikke er avgjort ut fra de "objektive klasseinteresser". Vel så viktig er de ubevisste "begjærsinvesteringer" som på tross av "objektive interesser" holder folk bundet til undertrykkende instanser og formasjoner som stat, parti, familie osv.

Bokens har fått en særegen aktualitet etter den siste tidens dramatiske politiske begivenheter, hvor begreper som fundamentalisme, globalisering og territorialisering er sentrale. Boken angår fag fra politisk analyse, litteraturvitenskap, antropologi, filosofi og vitenskapsteori til estetikk, lingvistikk, medie- og filmkunnskap og psykoanalyse.

Anti-Ødipus foreligger med den herværende utgivelsen for første gang i sin helhet på et skandinavisk språk.Dette er usedvanlig frisk lesning: En intellektuell svir som nekter å gi seg!
Etterord av Knut Stene-Johansen og Ragnar Braastad Myklebust

Presse:

Anti-Ødipus er et filosofisk arbeid utenom det vanlige. Bokens usedvanlige stil bryter med den etablerte genren, og ut fra mer konvensjonelle oppfatninger av hvordan teori skal skrives, kan den ta seg ut som et stykke rablende anti-filosofi. Mer korrekt er det nok å si at boken demonstrerer en annen måte å bedrive tenkning på. (...)

Denne bokens uttalte mål er først og fremst å ha effekter, men disse effektene ligger utenfor det som det tilhører forfatterne å ha noe kontroll over: Teksten blir produktiv, den sikter mot noe som ikke ligger i den selv. Derfor er det ikke først og fremst en bok som skal tale til dem som allerede hører til de innvidde; den formidler ikke en etablert kunnskap, men vil frembring noe nytt. En forutsetning for å kunne motta det, er å være fri for de ryggmargsreaksjoner som utløses av gamle fordommer. Slik er det man må forstå Deleuze når han i ettertid karakteriserte Anti-Ødipus som en bok for konfirmanter. (...)

Det har tatt tredve år for den første skandinaviske oversettelsen forelå av Anti-Ødipus (tidligere danske og svenske forsøk på å få til en oversettelse har strandet). Det er derfor gledelig å konstatere at Knut Stene-Johansen har levert et solid og grundig stykke oversettelsesarbeid som også demonstrerer en stor fortrolighet med de teoretiske tradisjoner boken plasserer seg i forhold til. I tillegg er boken også utstyrt med et omfattende og informativt etterord, som skulle kunne fungere som en leseveiledning for dem som måtte få pustvansker langsetter veien. Det er passende nok signert en duo, oversetter Knut Stene-Johansen og Ragnar Braastad Myklebust. Endelig bør også den sympatiske prisen bemerkes.

Knut Ove Eliassen, Morgenbladet

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie Kontinental filosofi

Andre kunder kjøpte også: