Kunst og prekaritet

Kunst og Prekaritet drøfter to hovedtemaer innen det siste tiåretsdiskusjoner om kunst, kultur og økonomi: På den ene siden kunstnerensom rollemodell for omorganisering innen ulike sektorer i arbeidslivetog den kreative økonomien. På den annen side debatten om utsattearbeidsforhold avledet av den kritiske prekariseringsdiskursen (prekær= utsatt, usikker).

Den kreative økonomien er i dag den hurtigst voksende vekstnæringen,der selvrealisering, fleksibilitet og selvstendighet er de viktigstemotivasjonsfaktorene. Prekariseringsbevegelsen har på sin sidemobilisert deltidsansatte, arbeidsmigranter, papirløse innvandrere,kunstnere og kulturarbeidere i Europa, under felles paroler motutnytting av billig arbeidskraft, et ekskluderende arbeidsmarked ogmanglende rettigheter.Boka drøfter også nye organisasjonsmodeller og ideologier som hardominert det kunstinstitusjonelle feltet de siste årene, kunstnerneskamp for kulturpolitiske rettigheter på 70-tallet, og den senereutdefineringen av fagorganisasjonene i kulturpolitikken. Gjennom flerekonkrete eksempler gir boka en oversikt over hvordan selvorganisertproduksjon og formidling har vokst frem og skapt nye arenaer forprofesjonalisering, debatt og autonomi.

Med billedbidrag fra Stefan Schröders fotoserie Contributor

Nøkkelord: Kunst Kultur Essay