Lyrisk regn

Lyrisk regn eller samlinga av 23.mai 2001. Den 23.mai 2001 vart det under den høgtidelege opninga av dei 49.Festspela i Bergen sleppt 460 000 papirlappar over publikum. På lappane var det tekstar. Dette er ei samling av dei 234 ulike tekstane som var trykt på lappane. Tekstane er henta frå bøkene Sniglebjeff og andre måneferder, Øvingar, Oppdagingar, 23 Farger, Nasefenomenet og Andre Hendingar, Møte, Andre Øvingar og Og. Tekstane er på lappar i storleiken 45x45mm.

Lyric rain or the collection of May 23, 2001. On the 23rd of May 2001, during the formal inauguration of the 49. Bergen International Festival, 460 000 pieces of paper were dropped on the audience. On these notes were texts. This is a collection of the 234 different messages. The texts are collected from the books… Snail barks and Other Moon Travels, Exercises, Discoveries, 23 Colours, The Nose phenomenon and Other Incidents, Meeting, Other Exercises and And... The texts are on notes of a size 45x45mm.