Det civila samhället och den politiska teorin

Under senare år har "det civila samhället" blivit ett nyckelord i all kritik av totalitär maktutövning. Ändå har det en märkvärdigt ambivalent status. För vissa är det bara en beteckning på något som västvärlden redan besitter och saknar varje kritisk potential vad gäller orättvisor och brister i de demokratiska samhällena. För andra är det en kvarleva från gamla tiders politiska filosofi utan någon som helst relevans idag. Det civila samhället och den politiska teorin utmanar båda dessa uppfattningar. Den noggranna analys som genomförs i boken visar på begreppets moderna karaktär och normativa/kritiska kraft, vilket gör det relevant för alla typer av samhällen idag. Boken består av tre delar. Den första redogör för begreppets dramatiska återkomst i Östeuropa och Latinamerika och tecknar begreppets historia med början i Hegels mästerliga filosofiska syntes. I den andra delen urskiljs olika typer av kritik begreppet utsatts för. Den tredje delen innehåller en rekonstruktion av begreppet delvis med utgångspunkt i Habermas diskursetik. De teoretiska reflektioner som görs söker brygga över klyftan mellan teori och politik, och bemöta den kritik som formulerats i del två. I centrum står den avgörande roll som spelas av sociala rörelser och civil olydnad.

"Cohen och Arato tillhandahåller en underbart upplysande och detaljerad redogörelse för diskussionen om det civila samhället ... och visar vägen mot en effektivare och mera djupgående demokrati."

– Michael Walzer

 

Nøkkelord: Filosofi Politisk filosofi