10TAL: nr11, 2012

10TAL nr. 11, 2012: KOMMA UT

Spelar den unga lit­te­ra­tu­ren en undan­skymd roll i Sveriges kul­tur­liv? Hur ser möj­lig­he­terna ut för svenska debu­tan­ter idag? Att komma ut med lit­te­rär text, vare sig det är på pap­per eller på skärm, på för­lag eller blogg, är fram­förallt en fråga om utrymme. Om att ges plats, om vart upp­märk­sam­he­ten är rik­tad. Var äger de avgö­rande sam­ta­len mel­lan för­fat­tare och läsare rum?

Detta och myc­ket mer dis­ku­te­ras i 10TALs nya ange­lägna num­mer – KOMMA UT – som hand­lar om lit­te­rära debu­ter. Med vin­terns debu­tant­num­mer vill 10TAL skapa ett spel­rum för reflek­tio­nen om lit­te­ra­tu­rens för­än­der­liga pub­li­ce­rings­vill­kor, för de mer erfarna för­fat­tar­nas syn på sin egen debut, och – inte minst – för fem nya röster.

Lyra Ekström Lindbäck, född 1990 och en av 2012 års mest upp­märk­sam­made debu­tan­ter, redo­gör i ett ”Öppet brev till en utdö­ende för­fat­tar­ge­ne­ra­tion” för hur lit­te­ra­tu­rens makt­ba­lan­ser sakta under­mi­ne­ras av den digi­tala kul­tu­ren. Det skön­lit­te­rära skri­van­det hål­ler på att omväl­vas av cybor­ger, som med sin upp­växt på nätet fost­rats in i nya sätt att han­tera och varse­bli text. Hon attac­ke­rar lit­te­ra­tur­värl­dens dino­sau­rier och upp­ma­nar dem till att maku­lera sina »stela medvetanden«.

Inför num­ret bad vi Aase Berg, poet, kri­ti­ker och före detta redak­tions­sek­re­te­rare på 90TAL, att min­nas vägen till sin första utgiv­ning Hos rådjur 1997. Hur schysta var kri­ti­kerna egent­li­gen? Efter lite påtvingat min­nes­ar­bete är det kanske dags att bli sur och hämnd­lys­ten. Peter Fröberg Idling berät­tar i en essä om vägen till de två hyl­lade, sinse­mel­lan olika debu­terna Pol Pots leende och Sång till den storm som ska komma och om bety­del­sen av ett gräns­löst skri­vande. 10TAL pre­sen­te­rar även värl­dens roli­gaste cut up-text gjord på refu­se­rings­brev från bok­för­lag av R. C. Kjellstrand.

Vi har också släppts in bakom den sedan länge stängda dör­ren till några av våra mest lästa för­fat­ta­res första als­ter. Lyckodebutanten Silvia Avallone, den levande klas­si­kern Suzanne Brøgger och en av värl­dens mest spe­lade dra­ma­ti­ker, Jon Fosse, berät­tar om vad som hände med skri­van­det och livet efter debu­ten. Vi har även fått titta in i dju­pet av den senaste stjärn­de­bu­tan­ten Sami Saids tan­kar om sin roman Väldigt säl­lan fin.

Litteratursociologen Malin Nauwerck gör en ana­lys av struk­tu­rer, inval och klass på den arena som Sveriges för­fat­ta­ra­spi­ran­ter har att röra sig på. Men vem får egent­li­gen debu­tera idag? Vad ges ut? Sitter debu­tan­terna på någon egen makt över sin text och sin publik? Hur ser hela makt­ap­pa­ra­ten kring inträ­dan­det på det lit­te­rära fäl­tet ut? Efter en gransk­ning av fäl­tets för­ut­sätt­ningar och för­änd­ringar dis­ku­te­rar hon de vik­ti­gaste aspek­terna till­sam­mans med debu­tan­ten Lidija Praizović, för­läg­ga­ren Richard Herold och en av num­rets debu­tan­ter, Jack Hildén.

I Danmark har Olga Ravns debut­dikt­sam­ling Jeg æder mig selv som lyng sla­git kri­ti­kerna med häp­nad. 10TAL pre­sen­te­rar en nyska­pande ung nor­disk poet i över­sätt­ning av Jan Henrik Swahn.

10TAL har också äran att pre­sen­tera fem helt nya lit­te­rära rös­ter. Länge har vi letat, läst, bedå­rats och fått gås­hud, för att till sist fastna för två nyska­pande poe­ter, Mimi Åkes­son och Li Songqiao, och tre skim­rande pro­sa­is­ter Sara Skoglund, Fredrik Schützer och Jack Hildén. Varmt väl­komna ut i litteraturljuset!

Andre kunder kjøpte også: