Filosofisk supplement 1/2016: Åpent nummer

Filosofisk supplement har til hensikt å være en arena for å kunne uttrykke det menneskelige begjær etter forståelse – av verdenen som omgir oss, så vel som av oss selv. Denne utgaven markerer at Filosofisk supplement har vært en slik arena for filosofer på og utenfor UiO og IFIKK i hele 10 innsiktsfulle år. I den anledning har vi valgt å åpne for en stor variasjon av filosofiske temaer. Temaet for jubileumsnummeret er «Åpent nummer» fordi redaksjonen ønsker å ta pulsen på det norske filosofimiljøet og få en nær ubegrenset tilgang til hvilke ideer og tanker som står på dagsordenen og hva som for tiden vekker filosofisk interesse.

Ryktet om tøylesløsheten til foreliggende utgave av Filosofisk supplement spredde seg på tvers av landegrenser og universiteter, og nådde både malerverdenen og samfunnsvitenskapelig fakultet. Resultatet er en mangfoldig utgave til glede og inspirasjon for våre lesere.

I artikkelen «Justice and Authority» undersøker Runar B. Mæland hvordan man kan gå frem for å forsvare en stats rett til autoritet. Mæland forkaster John Rawls’ forsøk på å legitimere staters autoritet, og argumenterer for at vi heller burde se til Kants filosofi for å finne et slikt forsvar. Tobias Alexius tar i artikkelen «Deflationism and the Normativity of Truth» for seg påstanden om at predikatet sannhet ikke har noen underliggende natur av interesse for filosofisk undersøkelse. Alexius argumenterer for at det er mulig å lage en helhetlig teori om sannhet uten å forkaste alle de antakelser som ligger til grunn for deflasjonisme. I «Group Possession of Evidence – A Study in Social Epistemology» spør Hans Robin Solberg hvorvidt grupper kan besitte evidens. Solberg argumenterer for at dette er tilfellet og legger frem sin forståelse av hvordan dette er mulig.

Denne utgaven av Filosofisk supplement byr på hele to intervjuer. I anledning det svært godt besøkte arrangementet på Litteraturhuset, «Nietzsche og kunsten», stilte UiOs Ingvild Torsen til intervju. Torsen forteller blant annet om sine tanker rundt arrangementets oppslutning samt betydningen av kunst i vår tid. Videre byr denne utgaven på et vektig intervju med kitschmaler Jan-Ove Tuv, som forklarer hvordan den nye forståelsen av kitsch står i motsetning til kunst ved blant annet å forkaste det kantianske dogmet om originalitet og det hegelianske kravet om å være tro mot sin egen tid. Kitsch er aristotelisk og etterstreber sentimental historiefortelling. Intervjuet med Tuv gir leseren en innsikt i den nye forståelsen av kitsch, en forståelse først etablert av Tuvs læremester Odd Nerdrum.

Til ytterligere glede for leseren forekommer nå aforismer og annotasjoner av Nicolás Gomez Dávila for første gang på norsk, takket være Sivert Ellingsens oversettelse. Den colombianske filosofen setter den reaksjonære opp mot den progressive og skriver poetisk og provoserende om den reaksjonæres søken etter det hellige.

Tradisjonen tro finner leseren også spaltene Leksikryptisk, Reisebrev og Mesterbrev, omhandlende henholdsvis den avskyelige konjunksjonen, filosofistudier ved Western University of Canada og masteroppgaver fra instituttet.

I dette jubileumsnummeret har vi også gleden av å introdusere en ny fast spalte i magasinet: I praksis har som formål å være en møteplass for filosofisk diskusjon av aktuelle temaer av interesse, men uten de samme formelle kravene til akademisk utforming som resten av bladet. Forhåpentlig vil den nye spalten gjenspeile at filosofi er anvendelig, og nyttig, langt utenfor det fagfilosofiske miljøet. Det første innlegget i I praksis har den passende
tittelen «Filosofien som møteplass» og er skrevet av ingen ringere enn vinneren av årets Skjervheimpris, Andreas H. Hvidsten, som argumenterer for nytten av å stille filosofiske og kritiske spørsmål ved samfunnets verdier.

Den observante leser vil legge merke til, og forhåpentlig glede seg over, Filosofisk supplements nye oversiktlige utforming. Bladet innledes fra og med gjeldende nummer i fire overordnede kategorier: 1. Artikler/em>, 2. Samtale og Kritikk/em>, 3. Spalter/em> og 4. Brev. Inndelingen har som formål å innføre en mer fastsatt struktur i bladet samt å gjøre tidsskriftet mer oversiktlig.

God lesning!

Carl W. Korsnes,
Emilie M. Ø &
Sara Kasin Vikesdal
redaktører