Praktiskt förnuft

Pierre Bourdieu har i denna bok samlat ett antal föreläsningar som genom konkreta exempel redogör för grundtankarna och de centrala begreppen i hans teori. Bourdieu beskriver sin vetenskapsfilosofi som relationell, den sätter relationer före substantiella »realiteter» som till exempel individer och grupper. Denna relationella vetenskapsfilosofi bryter med det gängse sättet att studera samhället. De objektiva relationerna är inte omedelbart tillgängliga eller påtagliga utan måste erövras, konstrueras och göras giltiga genom vetenskapligt arbete. Bourdieu utvecklar vidare en handlingsfilosofi som han kallar dispositionell och som tar fasta på de möjligheter som finns inskriva i agenternas kroppar och i den struktur som präglar de situationer i vilka agenterna handlar. Denna handlingsfilosofi kan sammanfattas i några nyckelbegrepp - habitus, fält, kapital - och definieras av den dubbelriktad relationen mellan de sociala fältens objektiva strukturer och habitus förkroppsligade strukturer. I Praktiskt förnuft - bidrag till en handlingsteori ges exempel på hur dessa begrepp kan användas genom en rad konkreta analyser, från en diskussion av den moderna statens födelse till en redogörelse för familjen som centrum för den sociala reproduktionen, från en analys av de symboliska tillgångarnas ekonomi till tankar kring den politiska moralens sociala förutsättningar. Praktiskt förnuft - bidrag till en handlingsteori utgör en utmärkt introduktion till Pierre Bourdieus tänkande.