Bøker i kategorien Samfunn/politikk

Kun lagervarer
Politiska skrifter i urval
Axel Danielsson (1864–1899) var vid sidan av Hjalmar Branting den främste ledargestalten i den tidiga svenska socialdemokratin. I denna bok... Les mer
Facklig organisering i tolv länder
Ett arbete som genom sin breda komparativa uppläggning även internationellt saknar motstycke. Fackföreningsrörelsen i Sverige jämförs här med... Les mer
Staten som problem
En elegant översikt över statsuppfattningen inom marxistisk teori och traditionell statskunskap. Mats Dahlkvist påvisar grundläggande brister i... Les mer
Teknologi och klassmakt
I denna redan klassiska studie från 1979 undersöker David Noble utvecklingen av den teknologi, som ligger bakom införandet av numeriskt styrda... Les mer
Ekonomi, politik och statsteori
Under de senaste femton åren har det inte funnits en enda avgörande tes inom den traditionella marxismen som inte blivit föremål för radikala... Les mer
Krig, rustningar och säkerhetspolitik
Denna bok ger en fast teoretisk och empirisk grund inte bara för fredsrörelsen utan för var och en som vill förstå den senaste utvecklingen av... Les mer
Kvinnoförtryck
Kvinnorörelsen har vuxit till en stridbar organisation under de senaste årtiondena. Delvis har den utvecklats vid sidan om det traditio0nella... Les mer
Program och parti
En utförlig analys av den svenska kommunistiska partiideologin under 1900-talet, där fem olika stadier urskiljs: vänstersocialism, leninism,... Les mer
Klass, stat och socialpolitik
En utförlig undersökning av socialförsäkringarnas expansion med uppgifter om kostnader, finansiering och omfattning. Författaren driver tesen... Les mer
Uppbörd, utarmning, utveckling
Denna bok är något så ovanligt som en konkret skildring av hur ett produktionssätt går under och ersätts av ett annat. Lundmark visar hur den... Les mer
Motsättningar i de socialistiska ekonomierna
Den utveckling vi idag bevittnari Östereuropa, särskilt Polen, gör det nödvändigt med en materialistiskt förankrad förklaring av... Les mer
Fallet Lysenko
Den sovjetiske biologen Lysenko har av många bara avfärdats som en charlatan i sin strävan att bygga upp en speciell ”proletär” genetik.... Les mer
Maktens ideologi och ideologins makt
Ideologier handlar om hur människor formas till medvetna aktörer och om deras strävan att göra världen meningsfull och begriplig. De klassiska... Les mer
Stat och klasser under kapitalismen
Stat och klasser under kapitalismen är ett försök att preceisera och utveckla marxistisk teori om samhällsklasserna och staten. den vänder sig... Les mer
Kommunistiska Internationalens program
Det program som Kommunistiska internationalen antog på sin sjätte kongress 1928 återges här i fullständig form. Programmet skulle gälla för... Les mer
Kapitalism och rösträtt
Hur kommer det sig att i de mest utvecklade länderna en liten minoritet -- borgarklassen -- kan utöva sin makt med demokratiska medel? Den frågan... Les mer
Medicin mot fattigdom
Medicin mot fattigdom handlar om sjukdomar, sjukvård och familjeplanering i en sydindisk by. Det vi kallar “tropiska sjukdomar” visar sig vara... Les mer
Socialismens grundvalar
Socialismens grundvalar är namnet på den stora debatt, som hölls i Stockholm den 7 februari 1908. Året innan hade den liberale ekonomen Eli... Les mer
Eurokommunism och socialism
Eurokommunismen är idag ett av de mest omdebatterade politiska fenomenen i -- främst -- Västeuropa. Är det liktydigt med Sovjetunionens senaste... Les mer
Stridsfrågor inom arbetarrörelsen
I nära fyrtio år var Hjalmar Branting (1860–1925) den dominerande gestalten inom den svenska socialdemokratin. I denna volym återfinns uppsatser... Les mer
Mellan klass och stat
I detta arbete ges en bred genomgång av skilda sätt att analysera arbetarrörelsens olika former. Vidare utarbetar författaren en generell ram... Les mer
The Capitalist World-Economy
In The Capitalist World-Economy Immanuel Wallerstein focuses on the two central conflicts of capitalism, bourgeois versus proletarian and core versus... Les mer
Det nödvändiga och det önskvärda
Hur har man från socialdemokratiskt och officiellt statligt håll betraktat omflyttningspolitik och storstadskoncentration? Ur det material som... Les mer
Den moderna kapitalismens klasstruktur
Ojämlikheten i klassamhället har varit en central fråga i de senaste tio årens politiska och vetenskapliga debatt. men ofta har ytliga... Les mer